Správa nemovitostí

Postaráme se o kompletní správu bytových domů. Od technické a ekonomické správy, přes vedení účetnictví svj, administrativní správu, právnickou podporu, až po zajištění funkce profesionálního předsedy SVJ.

Správa SVJ

199 za byt a měsíc vč. DPH
 • Správa
  účetnictví, administrativa, ekonomická správa, technická správa, GDPR, správa online
 • Havárie
  zajištění pojištění, nepřetržitá havarijní služba, likvidace pojistných událostí, opravy, sanace, deratizace, desinsekce, desinfekce
 • Studie a realizace úspor
  úspora energií pro dům i byt, dálkové odečty, spravedlivé rozúčtování, realizace vlastní kotelny, šedá voda, snížení pojistného pro dům i byt, refinancování úvěru
 • Služby pro byt a rodinu
  ochrana nároků, újma na zdraví, intranet, vlastní realitní služby, slevy od partnerů, bonifikace pro spolupracovníky

Přehled poskytovaných služeb

Účetní správa

 • Třídění, kontrola a zaúčtování prvotních účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, apod.)
  Vystavování dokladů (např. přefakturace oprav za vlastníkem jednotky, apod.)
 • Export bankovních výpisů z banky společenství
  Zpracování bankovních pohybů, zpracování interních dokladů (předpisy záloh, zápočty, vnitropodnikové účtování, apod.)
 • Zpracování plateb SIPO
 • Kontrola zůstatku položek účetních výkazů
 • Vedení účetních knih a jiné evidence v souladu s platnou legislativou
 • Zpracování podkladů pro roční vyúčtování záloh
 • Archivace účetních dokladů za běžné a předchozí účetní období (5 let)
 • Zpracování účetní závěrky, včetně výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, příloha)

Technická správa

 • Vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti
 • Převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti
 • Návrhy na opatření k zabezpečení technického a stavebního stavu
 • Evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení
 • Vstupní prohlídka nemovitosti technikem včetně písemné zprávy
 • Poptávkové řízení na dodavatele (od 30.000,- Kč a min. 3 poptávky)
 • Zajištění non-stop havarijní služby bez paušálu
 • Kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb,
 • Kontrola nabídek pravidelných dodavatelů
 • Zajištění dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor
 • Zajištění pravidelné údržby společných částí nemovitostí
 • Zajištění montáže a výměny měřidel SV, TUV, T
 • Zajištění odečtů poměrových měřidel vody a tepla
 • Zajištění pravidelného úklidu, údržba okolí domu a zeleně
 • Zajištění smluvní organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí a revitalizací
 • Zajištění stavebního či autorského dozoru

Ekonomická správa

 • Vyřizování správní agendy za výbor SVJ na základě zmocnění, PM
 • Účast 1 osoby a případné vedení shromáždění SVJ
 • Příprava směrnice č. 1 o platbě záloh a rozúčtování předpisů plateb
 • Příprava směrnice č. 2 o provádění pravidelných kontrol a revizí
 • Zpracování plánu dlouhodobých a krátkodobých oprav, údržby
 • 2x ročně účast na zasedání statutárního orgánu
 • Kontrola zápisu shromáždění SVJ
 • 1x ročně zpráva správce o hospodaření a návrh rozpočtu
 • Zajištění rozúčtování zálohových plateb SV, TUV, T
 • Zastupování SVJ při jednání o pojistných událostech
 • Zajištění právního servisu, konzultací, přípravy smluv, výzvy dlužníkům,
 • Zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu
 • Zajištění stanov v souladu s požadavky NOZ 89/2012 Sb.; ZOK 90/2012 Sb.
 • Zajištění domovního řádu a požárních směrnic

Administrativní správa

 • Vypracování a změny předpisů, předpis dlouhodobých záloh (VL)
 • Evidence úhrad plateb za služby a do fondu dlouhodobých záloh
 • Evidence nákladů společenství vlastníků jednotek
 • Evidence dlužníků, zasílání upomínek, telefonické a mailové upozorňování
 • Příprava podkladů pro právní vymáhání
 • Seznam vlastníků, sledování a zapracování změn ve vlastnictví jednotek
 • Evidence a zapracování změn uživatelů jednotek
 • Roční vypracování vyúčtování služeb a jeho distribuce vlastníkům
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb
 • Nastavování záloh na služby
 • Ekonomické přehledy domu
 • Posouzení skladby fondů
  Nahlížení na účet dálkovým přístupem a stahování výpisů
 • Hrazení dodavatelských faktur a provádění plateb za příkazce
 • Sledování stavu finančních prostředků domu a upozorňování na rizika

GDPR zajištění souladu s nařízením

Je vaše SVJ v souladu s nařízením a máte splněna veškerá pravidla?

Zjistíme, jak dalece se nařízení týká konkrétního SVJ. Následně navrhneme a realizujeme nejlepší řešení.

Pojištění pochybení a máte klid.

Ochrání Vás pokud, i přes veškerá opatření, dojde v SVJ chybou systému nebo jednotlivce k poškození nebo úniku spravovaných dat

Správa online + stránky pro SVJ

Profesionální komunikační systém pro výbor a vlastníky.

Stránky pro SVJ

 • Dotazy, požadavky a objednávky na Správce
 • Diskuse a sdílená komunikace s ostatními SVJ (5000 bytů)
 • Informace od Správce
 • Přehled a vkládání události (SVJ, Správce, Vlastní)
 • Hlasování, Ankety